کلید واژه: "2030"

سند آموزش 2030 و چشم انداز توسعه

سند آموزش 2030 و چشم انداز توسعه
بر اساس اصل سی ام قانون اساسی، دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالی را تا سرحد خودكفائی كشور به طور رايگان گسترش دهد. هر چند چهارچوب های کلی و هدف غایی تلاش های آموزشی و پرورشی بر… بیشتر »

: آتش به اختیار بر ضد سند ۲۰۳۰

: آتش به اختیار بر ضد سند ۲۰۳۰
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »

نقد و بررسی سند 2030

نقد و بررسی سند 2030
نقد و بررسی سند 2030 بیشتر »

ناراحتی بی‌بی‌سی از لغو سند 2030 در ایران

ناراحتی بی‌بی‌سی از لغو سند 2030 در ایران
ناراحتی بی‌بی‌سی از لغو سند 2030 در ایران بیشتر »

موافقان و مخالفان سند 2030

موافقان و مخالفان سند 2030
موافقان و مخالفان سند 2030 بیشتر »

تاریخچه ایجاد و چیستی سند 2030 یونسکو

تاریخچه ایجاد و چیستی سند 2030 یونسکو
تاریخچه ایجاد و چیستی سند 2030 یونسکو بیشتر »

هشدار! نفوذ آموزشی با سند 2030

هشدار! نفوذ آموزشی با سند 2030
هشدار! نفوذ آموزشی با سند 2030 بیشتر »

ابعاد سیاسی سند 2030

ابعاد سیاسی   سند 2030
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »

ابعاد غیر دینی سند 2030

ابعاد غیر دینی سند 2030
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »

ماهیت سند 2030

ماهیت سند 2030
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »

فاجعه فرهنگی یعنی سند 2030

فاجعه فرهنگی یعنی سند 2030
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »

اهداف اصلی سند 2030

اهداف اصلی  سند 2030
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »