کلید واژه: "سند 2030"

خسارت غفلت از آموزش و پرورش با سند 2030

خسارت غفلت از آموزش و پرورش  با سند 2030
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »

محرمانه دولت و سند 2030

محرمانه دولت  و سند 2030
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »

کاپیتولاسیونی دیگر مانند سند 2030

کاپیتولاسیونی  دیگر مانند   سند  2030
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »

رهبری و سند 2030

رهبری و سند 2030
جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030یونسکو نخواهد شد حضرت آیت الله خامنه ای بیشتر »