آرشیو برای: "آبان 1397, 03"

رنگ و لعاب مصنوعے خانمها

رنگ و لعاب مصنوعے خانمها
حال ِ خوب چادر ?????????? خیلے حس قشنگـیه ڪہ ? وقتے از ڪنار ِ یہ زوج ِ جوون رد میشے، آقا تو رو به خانمش نشون میده ُ میگه: حجاب این خانم خیلے خوبه ✅ خیلے حس نابیه ڪہ? دو تا آقاے میانسال، تو خیابون ببیننت و بہ هم بگن: هنوزم همچین دخترایے وجود دارن؟ و تو… بیشتر »