موضوع: "در چشمه سار ولایت"

الهم عجل لوليك الفرج

الهم  عجل لوليك الفرج

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

چرا رهبری با مفاسد برخورد نمی کند؟

چرا رهبری با مفاسد برخورد نمی کند؟

عشق یعنی رهبرم سید علی

عشق یعنی رهبرم سید علی

توصیه های تبلیغی رهبر معظم انقلاب:

توصیه های تبلیغی رهبر معظم انقلاب:

جانم فدای رهبر

جانم فدای رهبر

عشق یعنی رهبرم سید علی

عشق یعنی رهبرم سید علی

الهم عجل لوليك الفرج

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

عشق یعنی رهبرم سید علی

عشق یعنی رهبرم سید علی

اللهم صل علی محمد وآل محمد

الهم عجل لوليك الفرج

الهم  عجل لوليك الفرج

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علی محمد وآل محمد