موضوع: "مناجات نامه"

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور “خدا “ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

پروانه به خرس گفت:دوستت دارم…
خرس گفت:الان میخوام بخوابم،باشه بیدارشم حرف میزنیم…
خرس به خواب زمستانی رفت و هیچوقت نفهمید که عمر پروانه فقط ٣ روز است…
این مثل دوست داشتن خداست توسط ما انسانها میگوییم :خدایا دوستت دارم .اما فعلا میخوام بخوابم یا کار دارم وقتی بیدار میشویم که عمر دو روزه دنیا تموم شده
( إن هؤلاء یحبون العاجلة و یذرون وراءهم یوما ثقیلا ﴿27﴾)انسان

http://sapp.ir/ertabatbakhoda
منبع:پیام رسان سروش ،کانال ارتباط باخدا

خداجونم بخاطرهمه چیز ازت ممنونم

خداجونم بخاطرهمه چیز ازت ممنونم

خداجونم بخاطرهمه چیز ازت ممنونم

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،