موضوع: "مناجات نامه"

ازطرف خدا،،

ازطرف خدا،،

همیشه امیدتان به خدا باشد

همیشه امیدتان به خدا باشد

دلتو بسپار به خدا

دلتو بسپار به خدا

تو دارایی منی.

تو دارایی منی.

خدایا مرادریاب در اوج بی کسی هایم

خدایا مرادریاب در اوج بی کسی هایم

الهم عجل لوليك الفرج

الهم  عجل لوليك الفرج

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

ﺍﮔﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺍﮔﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ… ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻷﻥ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ …
ﺟﻠﻮﯼ ﻣﺒﻞ ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ …

ﺑﻌﺪﺵ
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺎﺭﺗﻮﻧﻪ یکی تو آشپزخونه اس ی چندنفری هم تو حیاطن !!
کلا از تنهایی درمیاید

همیشه امیدتان به خدا باشد

همیشه امیدتان به خدا باشد

همیشه امیدتان به خدا باشد
نه بندگانش
چون امید بستن به غیر خدا
همچون خانه عنکبوت است :
سست، شڪننده و بی اعتبار
خدا به تنهایی برایتان ڪافیست
در همه حال به او اعتماد ڪنید.

علت کینه نظام سلطه از حجاب

علت کینه نظام سلطه از حجاب

⚜حجه الاسلام پناهیان:

علت کینه نظام سلطه از حجاب آن است که افزایش هرزگی موجب کاهش مقاومت می شود. بی_حجاب شدن هنرنیست! غیرمحجبه درعالم زیاد است! این حجاب است که حرف تازه جهان امروز است.

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،