موضوع: "سبک زندگی اسلامی"

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

الهم عجل لوليك الفرج

الهم  عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم  عجل لوليك الفرج

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

الهم عجل لوليك الفرج

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

الهم عجل لوليك الفرج

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

الهم عجل لوليك الفرج

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم  عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

مادرمو نزنه و بهش فحش نده

مادرمو نزنه و بهش فحش نده

معلم پرسیده چرا دست و دهن برای بابات نکشیدی؟
شاگردش گفته : چون مادرمو نزنه و بهش فحش نده

زمانه شناسنامه درد تو را تمدید کرد

زمانه شناسنامه درد تو را  تمدید کرد

زمانه خواست تو را ماضی بعید کند
ضمیر مفرد غائب کند شهید کند
شناسنامه درد تو را کند تمدید
تو را اسیر زمین مدتی مدید کند
درون بغچه عطرش نشد که دختر باد
سپیده دم گل زخم تو را خرید کند
زدست خیمه بر این باغ ابری از اندوه
که رد پای تو را نیز ناپدید کند
زمانه بافت لباس عزا به قامت تو
که خود تهیه اسباب روز عید کند
زمانه خواست که در خانگاه تاول ها
تو را مراد کند درد را مرید کند
کنون زمانه شاعر چه از تو بنویسد
خدا نصیب غزل مصرعی جدید کند
خدا نخواست فقط از تو سر بگیرد… خواست
که ذره ذره تمام تو را شهید کند
شعر از : محمد سعید میرزایی